What’s in a name: loon stopzetten of loon opschorten

Bijna wekelijks zie ik het in mijn praktijk wel voorbij komen: het door elkaar gebruiken van de termen ‘loon stopzetten’ en ‘loon opschorten’. Regelmatig leidt dit dan ook tot discussies tussen werknemers en werkgevers. Vaak onnodig, maar soms wel met grote gevolgen.

Loon tijdens ziekte

Als een werknemer ziek is, heeft hij gedurende 104 weken recht op loon tijdens ziekte. Tegenover de verplichting van de werkgever om loon tijdens ziekte te betalen, staan voor de werknemer ook verplichtingen. Als de werknemer die verplichtingen niet nakomt heeft de werkgever twee mogelijkheden om de werknemer te dwingen zijn verplichtingen alsnog na te komen: het opschorten van het loon en het stopzetten van het loon.

Opschorten

De werkgever mag het loon opschorten als een werknemer niet meewerkt aan de beoordeling van zijn arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld als een werknemer niet reageert op een oproep zich bij de bedrijfsarts te melden. De werkgever moet zijn werknemer wel vooraf schriftelijk hebben gewaarschuwd dat het niet verschijnen bij de bedrijfsarts tot opschorting van het loon leidt. Meldt de werknemer zich later alsnog bij de bedrijfsarts en oordeelt de bedrijfsarts dat hij arbeidsongeschikt is? Dan moet de werkgever het loon vanaf het moment van opschorting met terugwerkende kracht weer uitbetalen. Als de bedrijfsarts de spreekuurconsulten waar de werknemer niet is verschenen in rekening brengt, mag de werkgever deze kosten op zijn werknemer verhalen.

Stopzetten

Het stopzetten van loon mag door de werkgever onder andere worden gedaan als de werknemer zijn genezing belemmert, weigert om zonder deugdelijke grond passende arbeid te verrichten of weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak. Het stopzetten van loon gaat verder dan opschorting. Stopzetten is namelijk definitief. Over de periode dat het loon is stopgezet vindt geen betaling plaats, ook niet als een werknemer in de toekomst alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Pas op dat moment hoeft de loonbetaling te worden hervat. Er vindt dus geen loonbetaling met terugwerkende kracht plaats. Ook bij loonstopzetting moet de werkgever schriftelijk aankondigen dat tot stopzetting wordt overgegaan als de werknemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Loonstopzetting mag dus pas vanaf het moment van aankondiging en het niet voldoen aan de verplichtingen door de werknemer.

Juiste woorden

Uit uitspraken van rechters blijkt dat het van het grootste belang is om als werkgever te kiezen voor de juiste maatregel, de juiste term en de juiste maatregel aan te kondigen. Doe je dat niet? Dan trek je als werkgever aan het kortste eind en kan de werknemer gewoon aanspraak maken op loon, ondanks dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden. Dus: gebruik je de term opschorten in plaats van stopzetten, of vice versa, dan kan dit tot gevolg hebben dat je hier uiteindelijk geen loongevolgen aan kunt verbinden, terwijl dat wel had gekund als je de juiste term had gebruikt. Wijze les voor werkgevers is dan ook: let goed op je woorden.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis juridische hulp in uw mailbox!

Blijf op de hoogte

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen voor ondernemers met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden