Zelf ontslag nemen

Nieuwe baan gevonden of niet tevreden over uw huidige baan? Laat dan schriftelijk aan uw werkgever weten dat u ontslag neemt.

Zelf uw baan opzeggen

Het is allereerst van belang om na te gaan of u uw arbeidscontract wel mag opzeggen. Bij een contract voor onbepaalde tijd mag dat, maar bij een contract voor bepaalde tijd moet er een tussentijds opzegbeding in staan. Ook moet u goed kijken welke opzegtermijn er voor u geldt. Opzeggen in de proeftijd mag altijd waarbij geen opzegtermijn geldt. Als u zelf uw arbeidscontract opzegt, betekent dit in veel gevallen dat u geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. Zelf opzeggen is dus eigenlijk alleen aan te raden als u al een andere baan hebt en geen beroep op een WW-uitkering hoeft te doen. Is de situatie op het werk zo ernstig doordat uw werkgever u bijvoorbeeld heeft bedreigd of herhaaldelijk uw loon niet netjes wordt betaald? Dan kunt u ook zelf opzeggen. Houdt er in dat geval rekening mee dat het UWV beoordeelt dus of er sprake is van een dringende reden en oordeelt zelf of u wel of geen WW-uitkering krijgt.

Samen afspraken vastleggen

Als uw werkgever en u het eens zijn over het beëindigen van het arbeidscontract, is er sprake van een opzegging met wederzijds goedvinden. U kunt dan samen met uw werkgever afspreken wanneer uw arbeidscontract precies eindigt en deze afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Het maakt in zo’n geval niet uit of u een tijdelijk of vast arbeidscontract heeft. Dit maakt wel uit als u een WW-uitkering wilt aanvragen. Als het UWV namelijk ziet dat er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen in het tijdelijke arbeidscontract en er wordt toch beëindigd via een vaststellingsovereenkomst, dan kan het UWV een WW-uitkering weigeren. De WW-uitkering zal dan pas ingaan vanaf het moment dat het contract zou eindigen.

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor de werknemer is normaal gesproken 1 maand. Werkgever en werknemer kunnen in het arbeidscontract een afwijkende opzegtermijn afspreken. Lees meer over het opzeggen of beëindigen van een tijdelijk of vast arbeidscontract.

Getuigschrift

Uw werkgever is verplicht om op uw verzoek een getuigschrift uit te reiken. Het getuigschrift moet een juiste opgave bevatten van de aard van de verrichte werkzaamheden, het aantal uren dat u werkte en de duur van het dienstverband. Ook moet in het getuigschrift worden vermeld op welke wijze u aan uw verplichtingen hebt voldaan en op welke wijze het arbeidscontract is beëindigd.

Veelgestelde vragen