Hoe verloopt de bezwaarschriftenprocedure?

In eerste instantie kunt u volstaan met een bezwaarschrift zonder motivering. Vervolgens krijgt u de tijd om de motivering van het bezwaar in te dienen. Binnen zes weken moet op uw bezwaar zijn beslist. Vaak is er een commissie ingesteld die over het bezwaar advies uitbrengt. De beslistermijn is dan twaalf weken. In de praktijk worden deze termijnen zelden gehaald. U heeft het recht om uw bezwaar mondeling toe te lichten voor er een beslissing op uw bezwaar wordt genomen.