Hoe komt een pensioenovereenkomst tot stand?

Een pensioenovereenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen:

  • Door (verplichte) aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds
    Het is zeer gebruikelijk dat een bepaalde bedrijfstak een bedrijfspensioenfonds (BPF) kent. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan bepalen dat deze pensioenregeling voor de gehele bedrijfstak of een gedeelte daarvan geldt. Alle bedrijven behorende tot deze bedrijfstak zijn dan verplicht om toe te treden tot het bedrijfspensioenfonds en het personeel moet er dus aan deelnemen. Een werkgever en ook een werknemer kunnen niet zomaar onder de deelname aan een dergelijke pensioenvoorziening uitkomen. Ze moeten dan officieel vrijstelling aanvragen en krijgen dat slechts bij hoge uitzondering onder strikte voorwaarden. Voorbeelden van Bedrijfstakpensioenfondsen zijn die binnen de gezondheidszorg (Pensioenfonds Zorg & Welzijn), de Metaalnijverheid (MN-services), de bouw (BPF Bouwnijverheid) en de ambtenarij (ABP).
  • Door cao
    Een cao kan bepalen dat alle werkgevers die onder de werking van de CAO vallen, een pensioenregeling voor hun werknemers moeten sluiten. Vaak moet die pensioenregeling aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • Door een eigen initiatief van de werkgever
    De werkgever kan een pensioentoezegging ook opnemen in een individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer. De toezegging kan ook indirect gebeuren. Een werkgever wordt namelijk geacht aan een werknemer een toezegging te hebben gedaan als die werknemer behoort tot een groep voor wie in de onderneming een aparte pensioenregeling geldt. Een voorbeeld kan zijn het administratief personeel. Nieuwe werknemers kunnen in zo’n geval aanspraak maken op de toezegging, ook al is die niet direct aangeboden.